Pişik çyzuw tagtasy Pişik oýnawaç topy bilen pişik düşek pişigi

Gysga düşündiriş:

· Owadan egrilik modelleri dizaýny

· Diňe dogry rahatlyk

· Pişik oýunjak topy

· Maşgala bezeg stili bilen ajaýyp integrasiýa

· 100% gaýtadan ulanylýan we ekologiýa taýdan arassa materiallar

Zawod, şeýle hem müşderiniň isleglerine görä ýöriteleşdirilen ululygy, material, reňk we beýleki hyzmatlary berip biler.

Halkara söwda platformasy agentligi hyzmatdaşlygy

amazon 、 AliExpress 、 eBay 、 shopify 、 Lazada 、 groupon


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Pişik rahatlygynda iň täze täzeligimiz bilen tanyşmak - egri gasynlanan karton pişik salony oturgyjy.Bu ýönekeý, ýöne ajaýyp mebel bölegi, dostuňyza iň soňky dynç alyş we dyrmaşmak tejribesini bermek üçin döredildi.Galyň, has durnukly gurluşy bilen pişigiňiz tükeniksiz dynç alyp, oýnap biler.

Owadan egri modelleme dizaýny

CWC610001-600-01
CWC610001-600-02

Çydamly we ekologiýa taýdan arassa gasynlanan kartondan ýasalan bu pişik otagy, diňe bir öý haýwanyňyzy rahat dynç almak üçin ýer bilen üpjün etmän, eýsem ajaýyp dyrnaçak hem bolup hyzmat edýär.Egrilik dizaýny çyzmak we uzatmak aňsat, dyrnaklaryň sagdyn bolmagyna kömek edýär we mebelleriň zaýalanmagynyň öňüni alýar.Dyrnalan diwan bilen hoşlaşyň we kanagatly pişige salam!

Diňe dogry rahatlyk

CWC610001-600-03
CWC610001-600-04

Bu köptaraply pişik otagy, iň gowy ýoldaşyňyzy dynç almak üçin amatly ýer bilen üpjün edip, düşek ýaly amatlydyr.Cardumşak, çakylykly karton üstü, gerekli mukdarda goldaw we rahatlyk berýär, bu ýalta günortan ýa-da asuda agşam üçin iň oňat dynç alýar.Pişigiňize bu ýumşak pişigiň düşeginde rahatlyk bilen girip, özüne mynasyp kaşaňlygy beriň.

Pişik oýunjak topy

CWC610001-600-05
CWC610001-600-06

Iň oňat tejribäni hasam ösdürmek üçin, her bir egrilen gasynlanan karton pişik otagynda pişik oýnawaç toplary bar.Bu ýeňil we reňkli toplar, öý haýwanyňyzy oýnamaga we iteklemäge höweslendirip, birnäçe sagat güýmenje berýär.Pişigiňiz bu gyzykly oýunjaklar bilen kowalap, çişip barýarka içgysgynçlyga garşy göreşiň we fiziki işjeňligi ösdüriň.

Maşgala bezegi stili bilen ajaýyp integrasiýa

CWC610001-600-07
CWC610001-600-08

Bu pişik otagynda islendik öý bezegine bökdençsiz garyşýan ýumşak, minimal dizaýn bar.Roomaşaýyş otagynda, ýatylýan otagda ýa-da hatda howluda ýerleşdirilse-de, ýakyn dostuňyza tükeniksiz güýmenje hödürlän mahaly stiliň täsirini ýetirer.Bitarap reňkler we arassa çyzyklar, bu mebel bölekleriniň islendik pişigiň eýesiniň öýüne amaly goşundy goşmak bilen islendik ýeriň üstüni ýetirjekdigini üpjün edýär.

Qualityokary hilli we ekologiýa taýdan arassa çig mal

önümiň beýany07
önümiň beýany08

Premium çig maldan ýasalan bu önüm, gasynlanan aralyk, gatylyk we hil ýaly dürli çig mal aýratynlyklaryny hödürleýär.Diňe önümimiz çydamly we uzak dowam etmän, daşky gurşawy goramak boýunça halkara ülňülerine laýyk gelýär, 100% gaýtadan ulanylýar we biodegrirlenip bilner.Tagtalarymyz zäherli we formaldegid hem ýok, sebäbi pişigiňiziň howpsuzlygyny we abadançylygyny üpjün etmek üçin tebigy mekgejöwen krahmal ýelimini ulanýarys.

Jemleme

Sözümiziň ahyrynda, egrilen gasynlanan karton pişik otagymyz rahatlygyň, işlemegiň we estetikanyň ajaýyp utgaşmasydyr.Çydamly gurluşy, çyzylmaga çydamly üstü we rahat düşek aýratynlyklary bilen pişigiňiz asmanda bolar.Goşulan pişik oýnawaç topy, gyzykly we tolgundyryjy goşmaça element goşýar, ony islendik düşünjeli pişigiň eýesi üçin hökmany edýär.Sütükli çagaňyza şu gün iň oňat dynç alyş tejribesini beriň!

Hususylaşdyrma opsiýalarymyz, Oem hyzmatlary we Durnuklylyga ygrarlylygymyz

önümiň beýany01
önümiň beýany02
önümiň beýany03

Öňdebaryjy haýwan önümlerini üpjün ediji hökmünde kompaniýamyz, dünýä müşderilerine öý haýwanlaryny arzan bahadan we ýokary hilli üpjün etmeklige ünsi jemleýär.On ýyllyk önümçilik tejribesi bilen, müşderilerimiz bilen aýratyn zerurlyklaryny kanagatlandyrmak üçin ýöriteleşdirilen OEM we ODM çözgütlerini taýýarlamak üçin ýakyndan işleýäris.

Kompaniýamyzyň merkezinde daşky gurşawy goramak we durnukly ösüş baradaky borçnamalarymyz durýar.Haýwanat pudagynyň planetamyza edýän täsirine düşünýäris we üpjünçilik zynjyrymyzda ekologiýa taýdan arassa tejribeleri we materiallary durmuşa geçirip, uglerod aýak yzymyzy azaltmaga çalyşýarys.Biodegrirlenip bilinýän gaplamalardan başlap, çig malyň yzygiderli üpjün edilmegine çenli dünýäde oňyn üýtgeşmeler girizmegi maksat edinýäris.

Daşky gurşawy goramak baradaky aladamyzdan başga-da, köp sanly lomaý haýwan önümlerini bäsdeşlik bahalarynda hödürlemek bilen buýsanýarys.Giňişleýin sanawymyzda iýmit we suw çüýşeleri ýaly esasy zerurlyklardan başlap, bezeg gurallary we oýunjaklar ýaly has professional zatlara çenli ähli zat bar.Kiçijik butiki haýwan satyjysy ýa-da uly milli zynjyr bolsun, müşderi bazasynyň isleglerini kanagatlandyrmak üçin zerur önümlerimiz bar.

Mundan başga-da, hile bolan ygrarlylygymyz deňi-taýy ýok.Öý haýwanlarynyň howpsuzlygy we abadançylygy elmydama birinji ýerde durmalydygyna ynanýarys we önümlerimiziň iň ýokary pudak standartlaryna laýyk gelmegi üçin ýadawsyz işleýäris.Productshli önümlerimiz howpsuz, ygtybarly we täsirli bolmagy üçin zawoddan çykmazdan ozal berk synagdan geçirilýär we barlanýar.

Sözümiziň ahyrynda, kompaniýamyz müşderilerimize ýokary hilli önümler, dowamly tejribe we ajaýyp müşderi hyzmaty bilen üpjün etmegi maksat edinýän ygtybarly haýwan üpjün edijisidir.Customörite OEM we ODM çözgütleri gerekmi ýa-da tekjeleriňizi bazardaky iň oňat lomaý haýwan önümleri bilen üpjün etmek isleseňiz, kömek edip bileris.Kompaniýamyz we iş maksatlaryňyza ýetmek üçin nädip bilelikde işleşip boljakdygymyz barada has giňişleýin maglumat almak üçin şu gün bize ýüz tutuň.


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň